MÅNATLIG KVALITETSKONTROLL

Utifrån ett detaljerat kontrollschema utför våra arbetsledare tillsammans med kunden en månatlig kvalitetskontroll. Eventuella problem identifieras och åtgärdas långsiktigt.

LÖPANDE KVALITETSDIALOG

Arbetsledaren från Alliance+ och kontaktpersonen hos kunden har en kontinuerlig dialog, så att vi snabbt kan förändra vår leverans om det behövs, till exempel om kunden får nya behov. Vi stämmer också hela tiden av kundens förväntningar och att de infrias.

SOM KUND

HOS OSS KAN DU FÖRVÄNTA DIG KVALITET

Ett beprövat kvalitets- och driftsstyrningssystem som styr, kontrollerar och dokumenterar våra leveranser.

KPI:er som avspeglar den avtalade kvalitetsnivån och arbetas in i servicemedarbetarnas rutiner.

 

Som kund

HOS OSS KAN DU FÖRVÄNTA DIG KVALITET

Den dagliga egenkontrollen som våra servicemedarbetare utför görs utifrån arbetsledarens krav och checkpoints i arbetsrutinen.

De löpande kvalitetsinspektionerna utförs av en arbetsledare och fungerar som både inspiration, motivation och kontroll av utfört arbete.

Som kund

HOS OSS KAN DU FÖRVÄNTA DIG KVALITET

Kvalitetsarbetet inom rengöring och Facility Management pågår varje dag året runt.

KVALITETSPROCESSEN

SMIDIG ÖVERGÅNG VID UPPSTARTEN

Hos Alliance+ har vi stor erfarenhet av att starta upp och implemenetera rengöringskontrakt, också när vi tar över andra verksamheter. En typisk plan för övergången omfattar följande steg:

• Kontraktsskrivning
• Klarlägga uppdragets tekniska och organisatoriska förutsättningar
• Genomföra uppstartsmöte
• Utbildning och uppdragsspecifika instruktioner
• Drifttekniska förberedelser, till exempel inköp av rengöringsmedel och maskiner
• Presentation av uppdraget för våra servicemedarbetare
• Uppstart
• Intrimning och daglig drift

 

KPI:ER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

För att säkra gemensamt fokus och prioritering i både samarbetet och utförandet av uppdraget, lägger vi fast ett antal KPI:er (Key Performance Indicators). Det är nyckeltal som vi använder för att utvärdera om tjänsten blivit levererad som avtalat gällande kvantitet, kvalitet och kundnöjdhet.

Dessutom följer vi hela tiden upp kundfrågor, önskemål och felanmälningar så att vi alltid, 365 dagar om året, ligger rätt gällande serviceleveransens kvalitet. Kvalitetsrapporter, egenkontroll, stickprov och andra kvalitetsåtgärder ger oss nödvändig information.

NÄR SAMARBETET ÄR IGÅNG

Det löpande samarbetet sker i en nära och öppen dialog mellan din kontaktperson och vår lokalt ansvariga serviceledare. Dessa två samarbetspartners har beslutanderätt i de frågor som kan uppstå och kan vid behov ändra i arbetsutförandet och omfattningen.

På operativ nivå kan du som kund tala med vår regionchef och serviceledare. Det kommer att vara kontinuerliga kontakter som i början är mycket täta. Vi erbjuder en hög grad av flexibilitet, så att nödvändiga anpassningar kan göras vid behov för att säkerställa ett gott samarbete.

LEVERANSSÄKERHET – NU OCH I FRAMTIDEN

Hos ALLIANCE+ strävar vi kompromisslöst efter kvalitet för att få nöjda kunder och långa relationer. Vår långsiktiga leveranssäkerhet är en kombination av flera faktorer:

• Full kontraktsuppfyllelse så att du alltid får avtalade tjänster
• Genomtänkt planering, organisering och kvalitetssäkring av rengöringsarbetet, även under uppstartsfasen
• Lämplig bemanning och effektiv hantering av ersättningssituationer
• Stabila leveranser utan störningar
• Kunniga och professionella serviceledare
• Grundliga instruktioner och utbildning av servicemedarbetarna

KVALITETSSTYRNING AV RENGÖRING

ALLIANCE+ har fokus på kvaliteten i varje rengöringsavtal, från uppstart till daglig drift. Vi har tydliga ramar för övergången och implementeringen av det nya avtalet, och vi prioriterar uppföljning och ett snabbt felavhjälpande. Det kan låta självklart, men kräver en trovärdig partner med ansvarsmedvetna och ansvarstagande medarbetare.

KVALITETSSTYRNING AV FACILITY MANAGEMENT

Ett Facility Management-avtal omfattar ofta betydligt fler tjänster än ett rengöringsavtal. Kvalitetsstyrningen är därför om möjligt ännu viktigare här. FM-systemet hos ALLIANCE+ är ett effektivt online-verktyg som säkrar kvaliteten med hjälp av öppenhet, rapportering och uppföljning – till nytta för både kunder och medarbetare.